A+ R A-
27 Tháng 7 2021

Đăng nhập

Bình chọn

Tổ chức của bạn đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nào?

ISO 9000 - 66.2%
ISO 14000 - 3.8%
SA 8000 - 2.3%
ISO 26000 - 0.8%
OSHAS 18000 - 0.8%
GMP - 0.8%
GPP - 0%
HACCP - 2.3%
SQF 1000 - 0%
SQF 2000 - 0.8%
GlobalGap - 2.3%
ISO 22000 - 9.2%
FSC - 0.8%
SixSigma - 3.8%
Lean - 1.5%
TQM - 2.3%
Khác - 2.3%

Tổng bình chọn: 130
The voting for this poll has ended on: 23 02 2020 - 00:00

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
44 khách & 0 thành viên trực tuyến

Ban chấp hành hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 3 (2017-2022)

HỘI CHẤT LƯỢNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               
           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI CHẤT LƯỢNG
TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2017-2022)


 
Đại hội nhiệm kỳ III Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Hội, bao gồm 13 thành viên. Ban Chấp hành tiến hành họp phân công nhiệm vụ vào lúc 11g00 ngày 17 tháng 01 năm 2017 như sau:
 
A. Ban Chấp hành Hội
1.   Ông Ngô Văn Nhơn, Chủ tịch
2.   Ông Trần Hải Đức, Phó Chủ tịch
5.   Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
4.   Ông Hoàng Anh, Phó Chủ tịch
5.   Ông Đỗ Như Lực, Ủy viên
6.   Ông Vũ Chí Công, Ủy viên
7.   Ông Đào Văn Hùng, Ủy viên
8.   Ông Võ Phước Tấn, Ủy viên
9.   Ông Đinh Văn Nhượng, Ủy viên
10. Ông Dương Hoàng Kiệt, Ủy viên
11  Ông Phan Văn Thiện, Ủy viên
12. Bà Nguyễn Kim Định, Ủy viên
13. Ông Trần Văn Liêng, Ủy viên

B. Ban Thường trực
1.  Ông Ngô Văn Nhơn, Trưởng ban
2.  Ông Trần Hải Đức, Ủy viên thường trực
3.  Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên, Ủy viên thường trực
4.  Ông Hoàng Anh, Ủy viên thường trực
5.  Ông Đỗ Như Lực, Ủy viên thường trực
6.  Ông Vũ Chí Công, Ủy viên thường trực
7.  Ông Trần Văn Liêng, Ủy viên thường trực

C. Ban Kiểm tra
1.  Ông Trần Hải Đức, Trưởng ban Kiểm tra
2.  Bà Nguyễn Kim Định, Ủy viên
3.  Ông Đào Văn Hùng, Ủy viên

D. Văn phòng và các tổ chức thuộc hội
Chánh Văn phòng Hội, Tổng thư ký, Viện trưởng Viện kiểm định và phát triển chất lượng do Chủ tịch Hội bổ nhiệm.
Căn cứ vào tình hình phát triển của Hội, Văn phòng hội nghiên cứu và đề xuất Ban Chấp hành quyết định thành lập thêm các ban chuyên môn, các tổ chức thuộc hội.

Tất cả nhất trí tỷ lệ 100% trong Ban Chấp hành với sự phân công như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g15 cùng ngày./.
 
                              THƯ KÝ                                                                           CHỦ TRÌ
                                 (đã ký)                                                                             (đã ký)                     TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên                                              TS. Ngô Văn Nhơn

Quảng cáo

ANQ CONGRESS 2017 KATMANDU, NEPAL