Ban chấp hành

Danh sách kiện toàn Ban chấp hành Hội chất lượng Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 3 (2017-2022)

HỘI CHẤT LƯỢNG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2017-2022)

Hội nghị Ban chấp hành 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Hội.
Ban Chấp hành tiến hành họp phân công nhiệm vụ vào lúc 11g00 ngày 22 tháng 12  năm 2019 như sau:
A. Ban Chấp hành Hội
1.   Ông Ngô Văn Nhơn                    Chủ tịch
2.   Ông Trần Hải Đức                      Phó Chủ tịch
3.   Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên        Phó Chủ tịch, Tổng thư ký
4.   Ông Nguyễn Thanh Tùng           Phó Chủ tịch
5.   Ông Đỗ Như Lực                        Ủy viên
6.   Ông Vũ Chí Công                       Ủy viên
7.   Ông Đào Văn Hùng                    Ủy viên
8.   Ông Võ Phước Tấn                    Ủy viên
9.   Ông Dương Hoàng Kiệt             Ủy viên
10. Ông Nguyễn Trọng Kha             Ủy viên
11. Bà Nguyễn Kim Định                  Ủy viên
12. Ông Trần Văn Liêng                   Ủy viên

B. Ban Thường trực
1.  Ông Ngô Văn Nhơn                     Trưởng ban
2.  Ông Trần Hải Đức                       Ủy viên thường trực
3.  Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên         Ủy viên thường trực
4.  Ông Nguyễn Thanh Tùng            Ủy viên thường trực
5.  Ông Đỗ Như Lực                         Ủy viên thường trực
6.  Ông Vũ Chí Công                        Ủy viên thường trực
7.  Ông Trần Văn Liêng                    Ủy viên thường trực

C. Ban Kiểm tra
1.  Ông Trần Hải Đức                       Trưởng ban Kiểm tra
2.  Bà Nguyễn Kim Định                   Ủy viên
3.  Ông Đào Văn Hùng                     Ủy viên

D. Văn phòng và các tổ chức thuộc hội
Chánh Văn phòng Hội, Tổng thư ký, Viện trưởng Viện kiểm định và phát triển chất lượng do Chủ tịch Hội bổ nhiệm.
Căn cứ vào tình hình phát triển của Hội, Văn phòng hội nghiên cứu và đề xuất Ban Chấp hành quyết định thành lập thêm các ban chuyên môn, các tổ chức thuộc hội.
Tất cả nhất trí tỷ lệ 100% trong Ban Chấp hành với sự phân công như trên./.

THƯ KÝ                                                   CHỦ TRÌ

(đã ký)                                                      (đã ký)

Nguyễn Thị Hoàng Liên                                 Ngô Văn Nhơn