Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Quy chế tài chính Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh ( (Sửa đổi và áp dụng từ ngày 02 tháng 4 năm 2022)

 • Căn cứ điều 6, điều 7 Chương III; điều 21, điều 22, điều 23, điều 24 Chương V của Điều lệ Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí
 • Căn cứ sự biểu quyết đồng thuận của toàn thể hội viên về việc sửa đổi điều 3 Quy chế tài chính tại Hội nghị thường niên năm 2022 của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 04 năm
 • Căn cứ vào các qui định về tài chính – kế toán của nhà nước.

Nay ban hành Quy chế tài chính (Sửa đổi) của Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh gồm các điều khoản sau:

Điều 1: Tài chính của Hội là sở hữu của tập thể do Ban Chấp hành Hội chịu trách nhiệm quản lý.

Điều 2: Nguồn thu của Hội là hội phí thu từ các hội viên khi gia nhập, phí tài trợ của hội viên và các nguồn thu khác do Hội  tổ chức.

Điều 3

 • Phí gia nhập do Ban Chấp hành từng nhiệm kỳ qui định bao gồm phí gia nhập của Hội viên Tổ chức và phí gia nhập của Hội viên Cá nhân.

Mức thu phí gia nhập là:

 • Phí gia nhập đối với Hội viên Tổ chức (1) là:       3.600.000 đ
 • Phí gia nhập đối với Hội viên Cá nhân (2) là:          360.000 đ

Hội viên khi gia nhập chỉ đóng một lần phí gia nhập

Khi rút tên khỏi Hội, các khoản phí đã đóng sẽ không hoàn trả.

(1) Hội viên Tổ chức: là các tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành của Việt Nam. Một tổ chức là hội viên chính thức được quyền đăng ký tối đa 4 (bốn) thành viên cùng tham gia sinh hoạt Hội.

 • Hội viên Cá  nhân:  là  các  cá  nhân  quan  tâm  về  lĩnh  vực  chất  lượng,  có  công  lao  đóng  góp vào thực hiện tôn chỉ và mục đích của hội. Hội viên cá nhân không đại diện cho một pháp nhân nào.

Điều 4: Các nguồn thu khác như tổ chức huấn luyện, đào tạo, tư vấn, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tài trợ,…do Ban Chấp hành quyết định với nguyên tắc lấy thu bù chi và đảm bảo lợi ích cũng như uy tín cho Hội.

Điều 5: Quản lý các nguồn thu của Hội theo nguyên tắc tài chính kế toán hiện hành do nhà nước ban hành. Hàng năm, Ban Chấp hành lập kế hoạch tài chính và báo cáo với Hội nghị thường niên của Hội quyết định. Kế hoạch tài chính được ít nhất ½ các hội viên tham dự đồng ý biểu quyết.

Điều 6: Hoạt động thu chi tài chính do 01 kế toán đảm nhiệm. Hàng năm, Ban Chấp hành có trách nhiệm quyết toán tài chính và báo cáo với Hội nghị thường niên của Hội. Ban Kiểm tra giám sát quyết toán tài chính. Duyệt quyết toán tài chính hàng năm được ít nhất ½ các hội viên tham dự đồng ý biểu quyết.

Điều 7: Việc chi cho từng hoạt động của Hội do Ban Chấp hành từng nhiệm kỳ qui định nhằm đảm bảo sự thúc đẩy sự tham gia của nhiều hội viên chính thức. Nguyên tắc chi đối với hoạt động của Hội như sau:

 • Hội phí dùng chi phục vụ cho các quyền lợi của các hội viên khi gia nhập. Không dùng Hội phí để sử dụng bất kỳ các hoạt động khác.
 • Các khoản chi khác đảm bảo chi đúng cho từng hoạt động. Không được lấy các khoản dư khác bù đắp thay. Phần dư của các hoạt động khác dùng để chi trả cho việc thuê trụ sở Hội, hành chính phí, trả lương cho cán bộ nhân viên văn phòng Hội, tiếp khách, tuyên truyền, quảng cáo, tài trợ,… mà Hội xét thấy cần thiết.

Điều 8: Sau khi duyệt quyết toán tài chính hàng năm, phần dư (nếu có) chi như sau:

 • Làm nghĩa vụ với nhà nước theo qui định.
 • Tổ chức khen thưởng, nghỉ mát cho Hội viên.
 • Tài trợ cho các hoạt động từ thiện.
 • Phát triển Hội.

Mức chi cho các khoản mục được Ban Chấp hành đưa ra và quyết định trong Hội nghị thường niên của Hội.

Điều 9: Khen thưởng và bồi thường tài chính:

 • Khen thưởng: Các hội viên có những đóng góp xuất sắc cho Hội hàng năm được khen thưởng xứng đáng. Mức khen thưởng tối đa không quá 3% giá trị công trình đem lại và không vượt quá 5.000.000 đồng. Việc khen thưởng do Ban Chấp hành qui định. Quyết định khen thưởng được Ban Chấp hành xem xét và chuẩn
 • Bồi thường: Các hội viên gây ra thiệt hại về tài chính cho Hội phải bồi thường đúng giá trị thực tế. Hội không sử dụng tài chính tập thể để hoàn trả cho cá nhân. Trong trường gây hậu quả nghiêm trọng, cá nhân chịu trách nhiệm với pháp luật nhà nước.

Điều 10: Các khoản thu chi của Hội được mở sổ sách theo dõi đúng nguyên tắc và chế độ kế toán của Bộ Tài chính Việt Nam ban hành.

Điều 11: Thay đổi thu chi cụ thể cho từng hoạt động trong nhiệm kỳ do Ban Chấp hành đưa ra trong hội nghị thường niên Hội.

Điều 12: Hiệu lực chấp hành của Quy chế tài chính Hội

Quy chế tài chính của Hội được áp dụng từ ngày được phê duyệt chính thức bởi Đại hội thành lập Hội ngày 05-5-2006; được điều chỉnh lần thứ nhất tại Hội nghị thường niên ngày 22-12-2013; điều chỉnh lần thứ hai  tại Hội nghị thường niên ngày 02-04-2022. Việc sửa đổi các điều khoản trong quy chế này sẽ do sự biểu quyết của ít nhất trên 50% số hội viên có mặt trong Hội nghị thường niên./.