Thư giãn ISO

GỬI NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TƯ DUY VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hãy luôn nhớ quy luật: Muốn trở thành “Bill Gates” Bạn cần một hệ thống!      Một là được chứng nhận,           Hai là được công nhận,                Cao nhất, được thừa nhận! Ngô Văn Nhơn 2013

Thư giãn ISO

THE DEMING’S CYCLE

All processes in the nature’re Like a cycle: The night is past, The new day comes, The East is lighter – and again sunrise! And every year winter turns to summer And this is endless… So, if you want your business to be Best one at the market – You have to follow the Deming’s […]

Thư giãn ISO

NẾU KHÔNG CÓ ISO

Có thương hiệu mà không có ISO Không có ISO thì không ai biết Không ai biết thì không ai cần Không ai cần đâu còn thương hiệu!    Có sản phẩm mà không có ISO    Không có ISO thì không ai biết    Không ai biết thì không ai mua    Không ai […]