Thư giãn ISO

NẾU KHÔNG CÓ ISO

Có thương hiệu mà không có ISO
Không có ISO thì không ai biết
Không ai biết thì không ai cần
Không ai cần đâu còn thương hiệu!

   Có sản phẩm mà không có ISO
   Không có ISO thì không ai biết
   Không ai biết thì không ai mua
   Không ai mua thì ta lỗ vốn!

      Có dịch vụ mà không có ISO
      Không có ISO thì không ai biết
      Không ai biết thì không ai dùng
      Không ai dùng thì ta phá sản!
 
         Có năng lực mà không có ISO
         Không có ISO thì không ai biết
         Không ai biết thì không ai thuê
         Không ai thuê thì ta thất nghiệp!

Ngô Văn Nhơn