Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh Hội viên

Hội viên Danh dự (Honorary members)

HỘI VIÊN DANH DỰ (HONORARY MEMBERS)

.

Mã số code Họ và tên Chức vụ
01/DD GS.TS. Noriaki Kano Chủ tịch danh dự Hội chất lượng châu Á (ANQ)
02/DD GS.TS. Nguyễn Quang Toản Chủ tịch Danh dự Hội chất lượng TP.HCM

Nguyên Chủ tịch Hội chất lượng TP.HCM

Nguyên Viện Trưởng Viện kiểm định và phát triển chất lượng

03/DD KS. Nguyễn NamVinh Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Bảo vệ Người Tiêu dùng phía Nam