Trách nhiệm Xã hội Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD)

Giới thiệu về Viện Kiểm định và Phát triển Chất lượng – IQAD

Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản của Viện kiểm định và phát triển Chất lượng.

Thông báo của hội Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD)

Khảo sát Chỉ số Tin Tưởng Chất Lượng năm 2021 (2021 Quality & Trust Index – Qti) của Hội Chất Lượng Châu Á (ANQ)

Hội chất lượng châu Á (ANQ) phối hợp các thành viên các nước khu vực tiếp tục triển khai Khảo sát lần thứ 2 năm 2021.