Ban chấp hành Hội chất lượng Tp.Hồ Chí Minh

Ban chấp hành Hội chất lượng TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 3 (2017-2022)

BAN CHẤP HÀNH (BOARD MEMBERS)
NHIỆM KỲ 2017-2022 (PERIOD 2017-2022)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Ngô Văn Nhơn Chủ tịch
2 Trần Hải Đức Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm soát
3 Nguyễn Thị Hoàng Liên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký
4 Nguyễn Thanh Tùng Phó Chủ tịch
5 Đỗ Như Lực Ủy viên
6 Vũ Chí Công Ủy viên
7 Đào Văn Hùng Ủy viên
8 Võ Phước Tấn Ủy viên
9 Dương Hoàng Kiệt Ủy viên
10 Nguyễn Trọng Kha Ủy viên
11 Nguyễn Kim Định Ủy viên
12 Trần Văn Liêng Ủy viên