Thư giãn ISO

GỬI NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TƯ DUY VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hãy luôn nhớ quy luật:
Muốn trở thành “Bill Gates”
Bạn cần một hệ thống!
     Một là được chứng nhận,
          Hai là được công nhận,
               Cao nhất, được thừa nhận!

Ngô Văn Nhơn
2013