Các báo cáo khoa học đã công bố quốc tế

ANQ Congress 2008, New Delhi, India: Quality Assurance in Vietnamese Higher Education in the Context of the Global Educational Integration

ANQ Congress 2008, New Delhi, India: Quality Assurance in Vietnamese Higher Education in the Context of the Global Educational Integration