Tin tức của hội

Các báo cáo khoa học của Việt Nam tại ANQ Congress 2022 Beijing

Tại ANQ Conress 2022 Beijing, VQAH có 3 bài báo cáo đã trình bày trong chiều ngày 26/10/2022
1. Improving the Supply Chain of Organic Agricultural Products in Tropical Countries – A Case Study in Vietnam
Do Thi Ngoc, Dao Ngoc Linh, Dang Thu Huong (Quality Management Department, Marketing Falcuty, Thuongmai University, Hanoi)

2. The Diversity and Sustainable Development
Nguyen Thi Thuy Ninh (APEC Institute for Entrepreneurs Research and Training-AIE), Trinh Manh Dung (TRICOM), Ngo Van Nhon (Institute for Quality Assessment and Development -IQAD)

3. Sustainability Education Development with Integrated Management Systems Approaching
Ngo Van Nhon (Institute for Quality Assessment Development -IQAD)

Các bài báo cáo trên đã được Ban Tổ chức ANQ Congress 2022 trao tặng Chứng nhận báo cáo. Đặc biệt, bài “Improving the Supply Chain of Organic Agricultural Products in Tropical Countries – A Case Study in Vietnam” của Nhóm tác giả trường Đại học Thương mại, Hà Nội đã được công nhận là BEST PAPER AWARD trên tổng số 12 BEST PAPAER AWRAD của toàn hội nghị. Theo báo cáo tổng kế của Trưởng Ủy ban Kỹ thuật ANQ Congress 2022 đã có tổng cộng 132 báo cáo được trình bày tại hội nghị với nhiề topic khác nhau.

Digitalization (Số hóa)
• Theory and Practice of Quality Management Digitalization (Lý thuyết và Thực
hành về Số hóa Quản lý Chất lượng)
• Cyber Security (An ninh mạng)
• Change Management (Quản lý sự thay đổi)

Sustainability (Sự bền vững)
• ESG (Environmental, Social, and Governance – Môi trường, Xã hội và Quản trị)
• HSE (Health, Safety and Environment – Sức khỏe, An toàn và Môi trường)
• Risk Management and Resilience (Quản lý rủi ro và khả năng phục hồi)

Ecosystem (Hệ sinh thái)
• Shareholders Engagement Procurement and Supply Chain/Net Management (Thu
hút sự tham gia của cổ đông và quản lý chuỗi cung ứng/mạng lưới
• Societal Quality (Chất lượng xã hội)

Others (Các lĩnh vực khác)
• Brand Management (Quản lý thương hiệu)
• Customer Research (Nghiên cứu khách hàng)
• Testing, Certification and Accreditation (Kiểm tra, chứng nhận và công nhận)
• Quality Technology (Công nghệ chất lượng)
• Healthcare/Education/ Government (Y tế/Giáo dục/Chính phủ)