Các báo cáo khoa học đã công bố quốc tế

Establishing a business process reference model for Universities: A case study in Hanoi University of Industry – Vietnam

Establishing a business process reference model for Universities: A case study in Hanoi University of Industry – Vietnam