Thông báo của hội

Thông báo các tác giả đã nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore

THÔNG BÁO
V/v các tác giả đã nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore
(Tính đến ngày 02-3-2014)

Kính gửi Quý tác giả đã nộp abstract tham dự ANQ Congress 2014 Singapore,

Hội chất lượng TP.HCM đã tiếp nhận tổng cộng 14 tóm tắt (Abstract và Abstract Submission Form) của 25 tác giả và đồng tác giả trong nước. Sau khi thẩm định ở Việt Nam, Hội đã gửi 13 abstract qua Ban tổ chức Hội nghị Chất lượng châu Á năm 2014 Singapore (ANQ Congress 2014 Singapore) bao gồm 9 bài đăng ký ORAL và  5 bài đăng ký POSTER (Xem danh sách đính kèm).

Các abstract sẽ đươc Hội đồng thẩm định ANQ xem xét và lần lươt gửi thông báo xác nhận đã tiếp nhận abstract đến đia chỉ email của từng tác giả và đồng tác giả (nếu có).
Chú ý: Các tác giả không trả lời lại email qua ANQ.

Dự kiến đến ngày 28-3-2014, ANQ sẽ gửi thông báo kết quả “CHẤP NHẬN” hoặc  “KHÔNG CHẤP NHẬN”  đến các tác giả có bài đã gửi. Nếu bài được chấp nhận, các tác giả có thời gian 01 tháng để viết bài toàn văn (Full Paper) kèm theo phiếu đăng ký tham dự hội nghị (Registration Form) và hạn chót nộp cho Hội là 25-4-2014 để Hội tập họp gửi qua ANQ trước ngày 28-4-2014.

Trong quá trình chờ đợi kết quả duyệt bài, cần tìm hiểu thêm thông tin, các tác giả có thể truy cập vào website ANQ Congress 2014 Singapore:  https://anq2014.org

Muốn tìm hiểu về quá trình xem xét abstract của mình, các tác giả có thể truy cập vào Hệ thống Quản lý Tham chiếu (Conference Management System) ở https://www.e-link.com.sg/anq2014/login.asp bằng cách nhập Login ID và Password mà ANQ đã cung cấp qua email cho từng tác giả.

Hoăc các tác giả có thể gửi email đến Hội chất lượng TP.HCM để trao đổi thêm thông tin qua  vqa.hcm@gmail.com hoặc gọi di động: 0903815243 (Dr. Nhơn) và truy cập vào website của Hội: www.vietnamquality.org.vn