Tin tức của hội

Báo cáo của Ban kiểm tra Hội 6 tháng đầu năm 2015

HỘI CHẤT LƯỢNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
————————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TRA
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

 

Căn cứ :
– Điều 6, điều 7 Chương III; điều 17 Chương IV; điều 21, điều 22, điều 23, điều 24 Chương V;
điều 28, điều 29 Chương VII của Điều lệ Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh;
– Căn cứ Quy chế tài chính (sửa đổi và áp dụng từ 2015) của Hội Chất lượng TP. Hồ Chí Minh;
– Căn cứ điều 20 của Điều lệ Hội Chất lượng TP.Hồ Chí Minh quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm tra.

ISơ kết tài chính Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015
Ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm soát báo cáo tài chính bao gồm việc thực hiện việc kiểm tra,
giám sát tổng kết thu chi tài chính của Hội Chất lượng TP. Hồ Chí Minh nhằm đánh giá tình hợp lý của các số liệu tài chính 6 tháng đầu năm 2015.

Ban Kiểm tra kính trình Ban Chấp hành tình hình tài chính của Hội Chất lượng TP. Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 12 năm 2014 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 như sau:

TT

N Ộ I DUNG

S Ố TI Ể N

GHI CHÚ

1

T Ổ NG THU

122.360.000 đ

Chi  tiết  thu  chi  và  chứng  từ  đã được kiểm tra vào ngày 30/06/2015

2

ÂM CŨ (a)

30.600.000 đ

3

CHI  (b)

85.867.600đ

4

TỔNG CHI (a+b)

116.467.600đ

5

TỒN

5.892.400đ

Kết luận và kiến nghị

Qua quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát có một số ý kiến sau:
1. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội Chất lượng TP. Hồ Chí Minh đã thu phí hội viên được
63 triệu đồng (tròn số) , thu được từ tài trợ, hỗ trợ 59 triệu đồng (tròn số), cân đối thu chi tồn 5.900.000 đồng (tròn số).

2.  Về hội phí năm 2015: Tình hình đóng hội phí của hội viên chưa được đầy đủ và liên tục (tỷ lệ đóng hội  phí của hội viên tổ chức thuộc BCH đạt 75% (9/12), hội viên tổ chức đạt 23% (8/35), hội viên cá nhân đạt 28% (6/21).

3. Kiến nghị:
-Căn cứ điều 29 của Điều lệ Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh và Quy chế tài chính của Hội, Ban kiểm tra sẽ rà soát lại nghĩa vụ đóng hội phí của các hội viên. Nếu hội viên nào không đóng hội phí liên tục 3 năm liền trở lên, Ban Kiểm tra sẽ gửi thông báo nhắc nhỡ trong 6 tháng cuối năm 2015, đến tháng 12/2015 mà hội viên đó vẫn không thực hiện nghĩa vụ thì Ban Kiểm tra lập danh sách đề nghị Chủ tịch Hội xóa tên hội viên đó. Kết quả sẽ được thông báo đến hội viên bị xóa tên và xóa tên trên website của Hội.

– Hội nên biểu dương các hội viên đã tích cực đóng hội phí đầy đủ và sinh hoạt thường xuyên nhiều năm qua, tuy mức hội phí không cao nhưng các hội viên ầy đã thể hiện nghiêm túc sự cam kết của hội viên theo điều 11 (Nghĩa vụ của hội viên) khi nộp đơn gia nhập.

IIMột số nội dung kiểm tra khác

1. Kiểm tra tư cách đại biểu
a)  Ban chấp hành:
Cơ cấu hiện nay có 13 thành viên theo danh sách dưới đây đã được đại hội nhiệm kỳ II bầu vào ngày 27-11-2011 và bầu bổ sung tại Hội nghị thường niên năm 2013 vào ngày 22 tháng12 năm 2013.

Số
TT

Đơn vị

Đại diện

Ghi chú

01

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Ông Ngô Văn Nhơn

Chủ tịch

02

Văn phòng Luật sư Trần Hải Đức

Ông Trần Hải Đức

Phó Chủ tịch

03

Công ty TNHH Một thành viên Truyền thông
Chất lượng Cuộc sống

Ông Đỗ Như Lực

Phó Chủ tịch

04

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ông Hà Xuân
Quang

Phó Chủ tịch

05

Văn phòng Bảo vệ Người tiêu dùng Phía Nam

Ông Nguyễn Nam
Vinh

Ủy viên
Thường trực

06

Công ty TNHH Thời Đại (SUTUDO)

Ông Vũ Đức Công

Ủy viên
Thường trực

07

Công ty Cổ phần BIBICA

Ông Nguyễn Quốc
Hoàng

Ủy viên

08

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Ông Võ Tuyển

Ủy viên

09

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Ông Phan Lê Hoan

Ủy viên

10

Công ty Xăng dầu Khu vực II-TNHH Một thành viên

Ông Đào Văn Hùng

Ủy viên

11

Trường Đại học Sao Đỏ

Ông Đinh Văn
Nhượng*

Ủy viên

12

Công ty Nước uống Tinh khiết Sài Gòn (SAPUWA

Ông Lê Như Vũ

Ủy viên

13

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Ông Võ Phước Tấn

Ủy viên

 

*Thay cho ông Vũ Thanh Chương về hưu

 

 


b)  Hội viên tổ chức bao gồm hội viên tổ chức thuộc BCH: 61
-Sinh hoạt thường xuyên/đóng hội phí đều đặn: 48
-Không sinh hoạt/không đóng hội phí từ năm 2011 đến nay: 10
-Xin ra khỏi hội (có đơn): 03 c)  Hội viên cá nhân: 21
2. Kiểm tra việc chấp hành Quy chế tài chính của Hội
a)  Hội viên Tổ chức thuộc Ban chấp hành trong diện phải đóng hội phí là 12/13: 9 tổ chức đóng đến 2015; 1 tổ chức đóng đến 2014; 1 tổ chức đóng đến 2013, 1 tổ chức không đóng từ 2011 đến nay.

b)  Hội viên Tổ chức trong diện phải đóng hội phí là 44/45: 8 tổ chức đóng đến 2015; 11 tổ chức đóng đến 2014; 8 tổ chức đóng đến 2013; 5 tổ chức đóng đến 2012; 2 tổ chức đóng đến 2011; 10 tổ chức không đóng từ 2011 đến nay

c)  Hội viên Cá nhân trong diện phải đóng hội phí là 21/21: 6 cá nhân đóng đến 2015; 11 cá nhân đóng đến 2014; 4 cá nhân đóng đến 2013.

3.    Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội
a)  Việc thanh toán công nợ của Ông Đỗ Như Lực với Công ty TNHH Quảng cáo Cường
Khanh (đã trình bày chi tiết tại cuộc họp BCH).
b) Công ty Cổ phần TQM Leader hiện nay không phải là hội viên của Hội chất lượng TP.HCM. Dự án Đào tạo Lãnh đạo Quản lý Chất lượng Toàn diện, Dự án Đào tạo nền tảng nguồn nhân lực trong Quản lý chất lượng toàn diện – TQM Leader Training không phải là dự án của Hội chất lượng TP. HCM.
c)  Công ty TNHH MTV Chất lượng Cuộc sống là hội viên tổ chức thuộc Ban chấp hành
nhưng không thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí liên tục 5 năm liền từ 2011 đến 2015.

Đề nghị Ban Chấp hành cho ý kiến để giải quyết các sự việc nói trên.

Đính kèm:
– Bảng chi tiết thu chi 6 tháng đầu năm 2015
– Danh sách tình hình đóng hội phí 2011-2015
TM. BAN KIỂM TRA Trưởng ban

LS. Trần Hải Đức