Tin tức của hội

Hội nghị chất lượng châu Á (ANQ Congress) năm 2015 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Hải ngoại Kiếm Đàn (Chientan Overseas Youth Activity Center), Đài Bắc, Đài Loan từ ngày 23 đến 25 tháng 9 năm 2015

Hội nghị chất lượng châu Á (ANQ Congress) năm 2015 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Hải ngoại Kiếm Đàn (Chientan Overseas Youth Activity Center), Đài Bắc, Đài Loan từ ngày 23 đến 25 tháng 9 năm 2015.
Chuẩn bi tham dư ANQ 2015, Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi các hôi viên viết bài cho hôi nghị. Tổng cộng Việt Nam có 10 bài được Ban tổ chức chấp thuận viết báo cáo toản văn (full paper), trong đó có 2 bài của sinh viên, 6 oral và 4 poster.

Dự kiến năm nay đoàn VN sẽ tham dự từ 15-20 thành viên, đóng góp 8-10 báo cáo; Có 2 hội viên tổ chức đã được Hội đề cữ nộp hồ sợ xét chọn Giải thưởng Thực hành Chất lượng Xuất sắc châu Á năm 2015 (ARE-QP Award 2015) và 1 hội viên cố vấn được Hội để cữ nộp hồ sơ xét chọn Giải thưởng ISHIKAWA-KANO năm 2015 dành cho cá nhân có công lao đóng góp trong lĩnh vực chất lượng của nước sở tại cũng như khu vực châu Á. Kết quả xét chọn sẽ được Hội đổng Giải thưởng ARE-QP và Hội đồng Giải thưởng IKA của ANQ công bố vào tháng 7/2015.

Đính kèm danh sách các bài được BTC ANQ 2015 chấp nhận