NEWSPAPER - MAGAZINE

Sách Dữ liệu về năng suất APO

Cuốn sách Dữ liệu về năng suất APO gồm 199 trang ấn bản năm 2021 nhằm giúp các chính phủ thành viên đưa ra các chính sách phản ứng kịp thời để làm cho các nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, duy trì quỹ đạo tăng trưởng và phục hồi nhanh chóng sau những gián đoạn liên quan đến đại dịch. Nó tập trung vào chất lượng tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất với sự so sánh giữa các nước Châu Á – Thái Bình Dương ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Các phân tích dựa trên năng suất toàn diện của 25 nền kinh tế châu Á so sách với Mỹ làm tham khảo. Ngoài ra, nhóm năng suất khu vực được phát triển đại diện cho sáu nhóm kinh tế. Đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng của nó cũng được thảo luận chi tiết.

Xem chi tiết tại đây Sách Dữ liệu về năng suất APO