Tin tức của hội

Chiến lược ISO 20230 (ISO Strategy 2030)

Chiến lược ISO 2030 vạch ra tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức ISO trong 10 năm tới và một loạt các mục tiêu và ưu tiên để giúp đạt được điều đó. Ba mục tiêu là bước đệm cho tầm nhìn của tổ chức và sẽ giúp đảm bảo rằng công việc của chúng ta đang làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn. Chúng tôi sẽ tập trung vào sáu ưu tiên để đạt được mục tiêu và tối đa hóa tác động của chúng. Các ưu tiên này được thiết kế để thường xuyên được xem xét và điều chỉnh khi cần thiết, nhằm đáp ứng với bất kỳ thay đổi nào trong môi trường bên ngoài của chúng ta. Click vào đường link này để đọc toàn văn bài viết: PUB100364