Trách nhiệm Xã hội

Hội chất lượng TP.HCM hợp tác đào tạo với Hội chất lượng châu Á