Thông báo của hội

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2017 KATMANDU, NEPAL (ANQ CONGRESS 2017)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á NĂM 2017 KATMANDU, NEPAL (ANQ CONGRESS 2017)
KẾT HỢP DU LỊCH KATMANDU – LUMBINI 
(18/9/2017  –  25/9/2017)

 
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Loại hộ chiếu
(Phổ thông/
Công vụ)
Số hộ chiếu Ngày cấp Ngày
hết hạn
Đơn vị công tác, chức vụ Địa chỉ liên lạc,
ĐTDĐ và email
                 
                 
                 

   
   Vui lòng điền đầy vào form và gửi đến email: vqa.hcm@gmail.com trước ngày 22-8-2017

                                                                                                                       TP.HCM, ngày…..tháng 8 năm 2017
                                                                                                                                     Người lập danh sách
                                                                                                                                           ((Họ và tên)