Giới thiệu

Tên gọi – Tôn chỉ – Mục đích

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

 
Tên tiếng Việt:  Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh.
Tên tiếng Anh: Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City
Tên viết tắt: VQAH

VQAH là sáng lập viên Câu lạc bộ ISO Việt Nam (VISO)
VQAH là Ủy viên Ban chấp hành Hội chất lượng châu Á (ANQ)
VQAH là đối tác quốc tế của Hội chất lượng Hoa Kỳ (ASQ)
VQAH là đối tác quốc tế của Liên minh chất lượng thế giới (WAQ)

Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi tắt là hội) là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện phi chính phủ  của các cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực chất lượng hoặc tham gia áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9000 (Quản lý chất lượng), ISO 14000 (Quản lý môi trường), , GMP /HACCP /SQF /ISO 22000 (Quản lý an toàn chất lượng thực phẩm), OHSAS 18001 (Quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp), SA 8000,ISO 26000 (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động), TQM (Quản lý chất lượng toàn diện) …
Mục đích của hội là tập hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhau ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, góp phần phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và của Việt Nam cũng như góp phần phát triển bền vững của các tổ chức; bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên.
 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 
1. Xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên. Triển khai các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Liên kết các doanh nghiệp và các tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm trao đổi kinh nghiệm, cải tiến và nâng  cao hiệu quả quản lý, tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
3. Hỗ trợ các doanh nghiệp và các tổ chức chưa áp dụng hệ thống quản   lý chất lượng tiên tiến tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm để chuyển sang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động của mình.

4. Trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp và các tổ chức đã và sẽ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến với các tổ chức tư vấn, đào tạo, chứng nhận và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan dưới các hình thức thích hợp nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, hỗ trợ nhau tốt hơn trong các hoạt động.

5. Tuyên truyền, quảng bá về hoạt động của hội, về lợi ích của việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia đông đảo hơn của các doanh nghiệp và các tổ chức vào việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

6. Xuất bản tạp chí, ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho Hội viên và doanh nghiệp  theo đúng quy định của pháp luật.

7. Quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực về chất lượng theo quy định của pháp luật.
 
 

HỘI VIÊN

 
VQAH hiện có trên 300 hội viên trên khắp các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.
 

Hội viên của hội bao gồm:

1.  Hội viên chính thức (gọi tắt là Hội viên Tổ chức) : Là các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế không có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành của Việt Nam,  hoạt động trong lĩnh vực chất lượng hoặc tham gia áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9000, ISO 14000, TQM, GMP, HACCP, SQF 2000, ISO 22000, OHSAS 18001 , SA 8000…; tán thành điều lệ của hội, tự nguyện viết đơn gia nhập hội, đóng tiền gia nhập hội và hội phí đều có thể trở thành Hội viên chính thức của hội. Một tổ chức là Hội viên chính thức được quyền đăng ký tối đa bốn thành viên tham gia sinh hoạt hội.

2.   Hội viên liên kết:
      2.1 Hội viên liên kết Tổ chức (gọi tắt là Hội viên Tổ chức): Là các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế có yếu tố nước ngoài hoạt động hợp pháp tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung quan tâm tới áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến có nguyện vọng muốn tham gia để trao đổi kinh nghiệm…; tán thành Điều lệ, tự nguyện viết Đơn gia nhập hội, đóng tiền gia nhập hội và hội phí đều có thể trở thành hội viên liên kết của hội. Một tổ chức là Hội viên liên kết được quyền đăng ký tối đa bốn thành viên tham gia sinh hoạt hội.

     2.2 Hội viên liên kết cá nhân (gọi tắt là Hội viên Cá nhân):  Là các cá nhân quan tâm về lĩnh vực chất lượng,  có công lao đóng góp vào thực hiện mục đích củahội…; tán thành Điều lệ, tự nguyện viết Đơn gia nhập hội, đóng tiền gia nhập hội và hội phí đều có thể trở thành hội viên liên kết của hội.

3. Hội viên cố vấn: Là các tổ chức, cá nhân có tâm huyết về lĩnh vực chất lượng, tích cực đóng góp cho sự hình thành và phát triển của hội, được hội mời làm Hội viên cố vấn.

4.  Hội viên của hội có thể tham gia vào các hội khác.

VQAH đã xuất sắc tổ chức thành công Hội nghị chất lượng châu Á năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hoan nghênh đến với VQAH!

TS. Ngô Văn Nhơn
Chủ tịch, Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (VQAH)
Viện trưởng, Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD)
Hội Sở: 72 Đường số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Tel : +84-3606 0959   Cellphone: +84-903 815 243
Email: vqa.hcm@gmail.com
Web : https://www.vietnamquality.org.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ngo.nhon

 


Name, Guideline, Aim

The Association’s name in Vietnamese is “Hoi Chat luong thanh pho Ho Chi Minh”.
In English: Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City
Abbreviated name: VQAH
VQAH is a founder member of Vietnam ISO Club (VISO)
VQAH ia a Board member of Asian Network for Quality (ANQ)
VQAH is a World partner of American Society for Quality (ASQ)
VQAH is a World partner of World Alliance for Quality (WAQ)

Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City (Hereunder abbreviated “Association”)  is a non-governmental organization, voluntarily social-professional organization for individuals, organizations belonging to all economic sectors operating in the quality area or applying advanced quality management systems such as ISO 9000 (Quality Management), ISO 14000 (Environmental Management), GMP/HACCP/SQF/ISO 22000 (Safe Quality Food Management), OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management), SA 8000 (Social Accountability),  TQM (Total Quality Management), etc.

The aims of the Association are to gather, support, assist each other in improving and perfecting advanced quality management systems contributing to the economical- cultural- social development of Ho Chi Minh City and Vietnam as well as the sustainable development of the organizations, ensuring the legal benefit of the Association’s of the members.

 

Authority and responsibility

1. To build up the Association’s organization and develop members. Implement activities aimed at economic – social development and international economic integration.
2. To associate enterprises and organizations in Ho Chi Minh City and  in Vietnam which have applied advanced quality management systems to exchange experiences, improve the efficiency of the management, create the competitiveness in home and foreign markets.
3. To support enterprises and organizations which have not applied advanced quality management systems to acquire knowledge, experiences  to apply them for better efficiency in their work.
4. Exchange information among enterprises and organizations, which have applied or will apply advanced quality management systems with consulting, training organization and/or certification bodies and relevant state administrative agencies in appropriate forms to strengthen the understanding, cooperation and assistance in the work.
5. Propagandize, broadcast the Association’s activities, the benefit of  applying advanced quality management systems aiming at enhancing understanding and persuading more enterprises and organizations to  applying them.
6. To publish magazines, publications, documents pursuant to the regulations of Laws serving members and enterprises.
7. To cooperate with the regional and international organizations in quality and quality management pursuant to the regulations of Laws

 

Members

VQAH had over 300 members at the present in the whole Vietnam. Members of the Association consist of:
1. Official members: are organizations, which are belonging to all economic sectors without foreign factor, located in Ho Chi Minh City and Vietnam operating in quality area or applying advanced quality management systems such as ISO 9000, ISO 14000, TQM, GMP, HACCP, SQF 2000, ISO  22000, OHSAS 18001, SA 8000, etc. and agree with the Association’s Rules, voluntarily submit the application form, fulfill application and membership fees. An official organization member can register in maximum 4 persons to participate in the Association’s activities.
2. Associated members:
Associated members are:
2.1. Enterprises and economic organizations with foreign factor, which are operating legally in Ho Chi Minh City and Vietnam, interested in applying advanced quality management systems and have desire to take part in the Association to exchange experiences; agree with the Association’s Rules, submit the application form, hand in an entrance fee and an annual membership fee. An associated organization member can register in maximum 4 persons to participate in the Association’s activities.
2.2. Individuals who are interested in quality area, having contributed to carrying out the aim of the Association; agreed with the Association’s Rules, filled in the application form, and handed in an entrance fee and an annual membership fee.
3. Honorary members: are organizations, individuals, who actively contribute to quality area and the Association’s performance and development, being invited to become the Association’s advisor members.
4. An Association’s member can have membership in other associations.

VQAH hosted ANQ Congress Ho Chi Minh City 2011.

Welcome to Ho Chi Minh City!

Ngo Van Nhon, Ph.D.
ANQ board member
Chairman, Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City (VQAH)
President, Institute for Quality Assessment and Development (IQAD)
Head Office: 72 Road 2, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84-3606 0959   Cellphone: +84-903 815 243
————————– ———————
Email: vqa.hcm@gmail.com
Web : https://www.vietnamquality.org.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ngo.nhon

 

ORGANIZATION CHART OF VQAH / SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VQAH


ORGANIZATION CHART OF VQAH
NUMBER OF STAFF: 12

Images of activities of VQAH / Hình ảnh hoạt động VQAH

 
The 01st Exhibition on the application of quality management system ISO – the first and the largest in Vietnam (Ho Chi Minh City, 8/1999) NGUOI LAO DONG (Labour) Newspapers-the first media agency supported to promotion on quality management systems in Vietnam
Exhibitors and visitors Business Forum on application of new technologies for the environment of the floating house in the flood season in the Mekong Delta River
Quality Awards  gained member organizations Vietnam Quality Conference 1999 in Ho Chi Minh City
Dr. Noriaki Kano, Honorary Chair, ANQ and Leaders of Viet Tien Garment Corporation (VTEC) and VQAH Board members (8/2009) Dr. Kano visited and to advice on quality management system to leaders of Viet Tien Garment Corporation (VTEC) on August 2009
Dr. Kano and Leaders of VTEC and VQAH Board members (8/2009) Dr. Kano with trainees who leaders of organizations/groups in Vietnam and overseas just completed the training programme EPQM Course (HCMC, 8/2009)
EPQM Course Training Program for leaders of quality management in Vietnam Dr. Kano and VQAH Board members
Dr. Kano and Leaders of Petrolimex Saigon. Petrolimex Saigon is a VQAH  Board member. Dr. Nguyen Huu Thien,  former General Director of STAMEQ and Prof. Dr. Luong Ngoc Toan former Vice Minister of Education &Training of Vietnam to attend EPQM Course lectured by Dr. Kano at Vietnam.
EPQM Training Program for leaders of quality management in Vietnam Dr. Kano presented EPQM certificates of attendant for leaderships
Dr. Ngo Van Nhon, 1st Vice-chairman cum General Secretary of VQAH Dr. Kano is lecturing TQM in the annual conference of VQAH
Dr. Kano, Honorary Chair ANQ, Honorary member of VQAH and Dr. Ngo Van Nhon, General Secretary of VQAH in the forum of VQAH Anual Conference 2009 VQAH Annual Conference 2009
The scientists and professors are members of VQAH Lunch in the Annual Conference of VQAH
Prof. Dr. Nguyen Quang Toan presented the medal of recognition to Dr. Kano VQAH members in the Annual Conference
Dr. Ngo Van Nhon, a leader of VQAH presented a report in the conference of The Second Global Quality Summit 2008, Houston, Texas, USA  
The Second Global Quality Summit was held for two days at a picturesque spot near Houston, Texas, USA in 2008, which brought together leaders from over 40 national and regional quality organizations, providing more time to explore the future through dialogue and develop relationships.