Tin tức của hội

Học viện Hàn lâm Quốc tế về Chất lượng (IAQ) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (The International Academy for Quality-IAQ is celebrating the 50th Anniversary of its founding)

Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ, ngày 14-5-2016 Học viện Hàn lâm Quốc tế về Chất lượng (IAQ) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Chủ tịch IAQ Janak Mehta từ Ấn Độ và Giám đốc IAQ Pal Molnar từ Hungary đã nhận xét “Chất lượng cho Nhân loại”. IAQ ban đầu được thành lập như là một Hiệp hội quốc tế về chất lượng nhưng những người sáng lập ra nó đã xác định cộng đồng chất lượng toàn cầu nên có một hoc viện hàn lậm để tập trung cốt lõi của nó và như vậy Học viện Hàn lâm Quốc tế về chất lượng đã được hình thành.
Nhiệm vụ của IAQ là phát triển các ngành khoa học chất lượng và thúc đẩy phổ biến trên toàn cầu. Hiện tại có 130 thành viên của các đại diện IAQ của gần 40 quốc gia. Trong nửa thế kỷ qua, IAQ đã dần dần phát triển và trở thành một tổ chức trên thế giới được tôn trọng nhất, một tổ chức nghiên cứu chất lượng phi lợi nhuận có thẩm quyền nhất với sự chăm chỉ làm việc của các chuyên gia chất lượng cao cấp trên toàn thế giới. Gần đây nhất, IAQ đã tổ chức chất lượng diễn đàn Thế giới (WQF) ở Budapest, Hungary. Ba cá nhân được vinh danh là người sáng lập ra IAQ  là các ngôi sao sáng trong lĩnh vực chất lượng: Kaoru Ishikawa của Nhật Bản, Walter Masing của Đức và Armand V. Feigenbaum của Mỹ.
Thành viên trong Học viện được mời từ các thành viên hiện tại và tương ứng với ba vùng địa lý của Học viện: Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á. Cộng vào đó là các thành viên lãnh đạo các tổ chức học thuật và các chuyên gia chất lượng có thể được bầu làm Viện sĩ dựa trên cam kết đặc biệt của họ về chất lượng và sự đóng góp xuất sắc của họ cho tổ chức của mình được thừa nhận môt cách có trách nhiệm. Lãnh đạo các tổ chức chất lượng Quốc gia có đủ điều kiện đề cử làm học giả tại Học viện. Các hoạt động hành chính của  IAQ được tổ chức bởi Hội chầt lượng Hoa Kỳ (ASQ).

Milwaukee, Wisconsin, USA 
(14 May 2016), The International Academy for Quality (IAQ) is celebrating the 50th Anniversary of its founding. IAQ Chair Janak Mehta from India and IAQ President Pal Molnar from Hungary commented “Quality for Humanity”. IAQ was originally designed as to be an International Association for Quality but its founders determined that the global quality community should have an academic focus at its core and thus the International Academy for Quality was created.
The mission of IAQ has been to develop the quality sciences and promote dissemination globally. Currently there are 130 members of the IAQ representing almost 40 nations. During the past half century, the IAQ has gradually developed into the world’s most respected, the most authoritative nonprofit quality research organization with the hard working of high-level quality experts around the world. Most recently, the IAQ hosted the World Quality Forum (WQF) in Budapest, Hungary. The three individuals who are honored as its founders are luminaries in the Quality field: Kaoru Ishikawa from Japan, Walter Masing from Germany and Armand V. Feigenbaum from the US.
Membership in the Academy is by invitation of the current membership and is roughly proportionate to the Academy’s three geographic regions: America, Europe-Africa and Asia. In addition to Academic members business leaders and quality professionals may also be elected as Academicians based on their exceptional commitment to quality and contributions that have been made within their organizations for which they have been recognized as responsible. Leaders of National quality organizations are eligible for nomination as Companions in the Academy. The administrative activities of IAQ are hosted by the American Society for Quality (ASQ).