Tin tức của hội

KỶ YẾU HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

KỶ YẾU HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
HỘI CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Để góp phần phổ biến rộng rãi những thông tin mới nhất, những kiến thức đương  đại  về lĩnh vực chất lượng ở Việt Nam và trên thế giới, Ban biên tập website post toàn văn nội dung Kỷ yếu Hội nghị thường niên năm 2013 của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đến toàn thể hội viên và các bên quan tâm.

Các bạn có thể download các tài liệu này để phục vụ cho công tác, học tập và nghiên cứu của mình với yêu cầu cần phải chú thích rõ ràng nguồn (source) tài liệu “Hội nghị  thường niên năm 2013 Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh”.
Chân thành cám ơn sự hợp tác của các bạn.

Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2013 và Phương hướng năm 2014
Báo cáo 1_HUFI
Báo cáo 2_SAO ĐỎ
Báo cáo 3_COFER
Báo cáo 4_FPT
Báo cáo 5_TIKM
Báo cáo 6-TT WTO