Tin tức của hội

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
HỘI CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Hội nghị thường niên năm 2013 của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh (VQAH) đã được tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 22 tháng 12 năm 2013 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm  thành phố Hồ Chí Minh (HUFI).
Hội gửi các tài liệu tổng kết kết quả hội nghị đến toàn thể hội viên sau đây:

Báo cáo kết quả Hội nghị thường niên năm 2013
Báo cáo của Ban Kiểm tra
Thông báo danh sách Ban chấp hành Hội (cập nhật, bổ sung)