Thông báo của hội

Program ANQ 2014

Program Schedule – ANQ Congress 2014 Singapore

Early Registration  – 05 August 2014 (16:00 – 20:00)

Venue 1: Nanyang Executive Centre (NEC) within the
Nanyang Technological University (NTU) Campus (50 Nanyang Ave, Singapore)
Venue 2: Lobby at Furama RiverFront  (405 Havelock Rd, Singapore)

Day 1 of Congress – 06 August 2014 (08:30 – 13:30)
Venue: Lecture Theatre LT19A– NTU Campus

Morning Session

8:30 – 9:00

Registration at NTU Campus only

9:00 – 9:10

Welcome Dance

9:10 – 9:25

Guest-of-Honour’s Address

 

9:25 – 9:35

Welcome Addresses:
by Mr Kenneth Liang (Chairman ANQ and SQI)
by Prof Tan Cher Ming (ANQ Congress 2014 Organising Chairman)

9:35 – 10:10

Key Note Speech 1

10:10 – 10:40

Refreshment Break (outside the Auditorium)

10:40 – 11:15

Key Note Speech 2

11:15 – 12:15

IKA Award Presentation and Awardee’ Speeches
(Chaired by Prof Shu Yung-Ho)

12:15 – 13:30

Lunch Break (take transport outside Auditorium)

Afternoon Session

Parallel Sessions (13:30 – 17:30)
Venues: Nanyang Executive Centre

13:30 – 15:00

Parallel Sessions 1(in 7 Breakout rooms)

15:00 – 15:30

Refreshment Break (outside the Breakout rooms)

15:30 – 17:30

Parallel Sessions 2(in 7 Breakout rooms)

 

Day 2 of Congress – 07 August 2014 (08:30 – 14:15)
Parallel Sessions
Venue: Nanyang Executive Centre

Morning Session

8:30 – 10:00

Parallel Sessions 3 (in 7 Breakout rooms)

10:00 – 10:30

Refreshment Break (outside the Breakout Rooms)

10:30 – 12:30

Parallel Sessions 4 (in 7 Breakout rooms)

12:30 – 13:30

Lunch Break

Afternoon Session

13:30 – 14:30

Parallel Sessions 5 (in 7 Breakout rooms)

14:30– 15:00

Proceed to Auditorium (take transport outside NEC Breakout Rooms)

Program Schedule – ANQ Congress 2014 Singapore
 

Day 2 of Congress – 07 August 2014 (14:35-18:30)
Venue: Lecture Theatre LT19A– NTU Campus

Closing Session

15:00 – 15:35

Key Note Speech 3

15:35 – 16:10

Key Note Speech 4

16:10 – 16:30

Refreshment Break (outside the Auditorium)

16:30 – 17:05

Key Note Speech 5

17:05 – 17:20

Keynote Panel Discussion
Chaired by ANQ Chairman, Mr Kenneth Liang

17:20 – 17:35

ARE-QP Award Presentation

17:35 – 17:50

Best Paper Awards Presentation

17:50 – 18:00

Invitation to ANQ Congress 2015 – Taiwan

18:00 – 18:15

Invitation to ICQ 2014 – Tokyo

18:15 – 18:30

Closing Report and Vote of Thanks
by ANQ Congress 2014, Organising Chairman

18:30 – 19:00

Transport to Dinner: Joy Garden Restaurant (Safra Jurong 333 Boon Lay Way)

19:00 – 21:00

GALA Dinner

21:00 – 22:00

Transportation to Furama RiverFront & NTU Campus

 

Day 3 of Congress: 08 August 2014 (8:00-13:30)
Technical Visits (for pre-registered participants only)

 

8:00-13:30

Trip to Institute of Technical Education (ITE)
Bus A: Furama to ITE & return
Bus B: NTU to ITE & return

8:00-13:30

Trip to Rockwell Automation Pte Ltd
Bus C: Furama to NTU to Rockwell Automation Pte Ltd & return

 

GHI CHÚ:

TRƯỞNG ĐOÀN VIỆT NAM SẼ ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN TÀI LIỆU TRƯỚC CHO ĐOÀN VQAH VÀO NGÀY 05/8.
TRƯỞNG ĐOÀN SẼ PHÁT TÀI LIỆU VÀ THẺ ĐẠI BIỂU CHO TỪNG THÀNH VIÊN LÚC 08:00 SÁNG NGÀY 06/8
TRƯỚC GIỜ KHAI MẠC HỘI NGHỊ 08:30.